Kap vergunning

Voor het kappen van bomen is, afhankelijk van de gemeente waarin de boom staat, in een aantal gevallen een vergunning nodig. Controleer dus bij uw eigen gemeente of er een vergunning aangevraagd dient te worden.

In het zij-blok van deze pagina hebben we de regels per gemeente kort voor u samengevat. Tevens treft u een weblink naar de site van de gemeenten in het westelijk Rivierengebied aan. Hierop kunt u de specifieke informatie over uw situatie vinden. Controleer altijd op de gemeente-site of uw boom vergunning plichtig is. De door ons geschreven teksten zijn slechts een samenvatting van gemeentelijke informatie en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Het al dan niet zonder vergunning mogen kappen wordt door de gemeenten in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) geregeld. Omdat iedere gemeente een eigen APV heeft opgesteld, kunnen er grote verschillen zitten in het kapbeleid van de verschillende gemeenten.

Een groot aantal gemeenten hanteert een monumentale bomenlijst. Alleen de hierop vermeldde bomen zijn vergunningplichtig. Deze bomen mogen pas gekapt worden nadat er een omgevingsvergunning voor is verleend.

De op deze lijst vermeldde bomen zijn naar inzicht van de gemeente waardevol voor het algemeen belang i.v.m : stadsbeeld, ecologische waarde, landschappelijke waarde, diameter, leeftijd, groepsverband of cultuurhistorische waarde.

Een ander deel van de gemeenten heeft alle bomen met een diameter boven een bepaalde maat vergunningplichtig gemaakt. Dit houdt in dat als een boom een diameter heeft die groter is als de in de APV aangegeven maat, er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Deze diameter wordt in zijn algemeenheid gemeten op een hoogte van 1.30 meter boven het maaiveld. Voor bomen die de aangegeven diameter/dikte nog niet hebben bereikt, geldt in die situaties dat de boom zonder vergunning gekapt mag worden.

In een aantal APV’s zijn er uitzonderingen gemaakt voor naaldbomen, berken of andere specifieke soorten. Controleer dit per gemeente.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning/kapvergunning doet u bij de gemeente waarin de boom staat. Hieraan zijn kosten verbonden die per gemeente verschillen. Bij het aanvragen van de omgevings vergunning moeten over het algemeen de boomsoort, de standplaats en de diameter op 130 cm boven maaiveld doorgegeven worden.

Er bestaan echter uitzonderingen op de kapvergunning. Dit zijn o.a:

Noodkap: dit betreft bomen die een direct gevaar opleveren en die in verband met veiligheid niet kunnen blijven staan in afwachting van de vergunning verlening. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.

Boswet: dit betreft bossen, lanen, grote boomgroepen en commerciële houtopstanden die aan een aantal specifieke eisen voldoen. Heeft u twijfel of dat uw bomen onder de boswet vallen? Neem dan contact op met de gemeente. Hier kan men u meer uitleg over de Boswet geven en aangeven welke stappen u verplicht bent te nemen. Denk hierbij aan meldingsplicht, herplantplicht, etc.

kapvergunning

Gekapte boom